Educació secundària obligatòria

La finalitat de l’Educació Secundària és proporcionar a tot l’alumnat una educació que permeti desenvolupar les capacitats personals, les habilitats socials, les competències bàsiques; consolidar els aprenentatges instrumentals i adquirir les bases per poder triar les diferents sortides que s’ofereixen en acabar-la.

La Secundària és moment de molts canvis, tant pel que fa a les maneres de treballar i estudiar com en el procés evolutiu i maduratiu dels nois i noies. Al llarg d’aquests anys, entraran de ple en l’adolescència. Caldrà acompanyar-los i donar-los suport al llarg de tot el procés per aconseguir que esdevinguin persones autònomes, amb criteri i sentit crític.

Organització

Comprèn quatre cursos acadèmics organitzats en dos cicles. Els dos primers cursos de l’etapa mantenen la coherència amb l’educació primària, garantint la coordinació entre les etapes. Es potencia l’autonomia de l’alumne i s’enforteixen els hàbits de treball. Els dos últims cursos de l’etapa consoliden el procés de l’adquisició de les competències clau i preparen per a la continuïtat cap a estudis posteriors. Generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16.

Tenim els quatre cursos amb doble línia.

Horari

Cada dia de 8:40 13:00h i de 14:30 a 17:05 h.

Activitat docent

Matemàtiques

Treballem les matemàtiques amb el mètode d’aprenentatge ONMAT que és una plataforma d’aprenentatge integral de matemàtiques per a l’ESO. Busca fomentar la motivació i l’adquisició del pensament matemàtic i posa la tecnologia al servei de la pedagogia per facilitar tant l’aprenentatge de l’alumne com la tasca docent. Aquesta aplicació fomenta la ludificació de l’assignatura, tot incorporant elements i dinàmiques propis del joc en entorns d’aprenentatge.

Ciències

Science BITS és un conjunt de propostes didàctiques que ajuden l’ensenyament-aprenentatge de les ciències i que motiven els estudiants. Dissenyades segons el model d’ensenyament constructivista de les 5E, les lliçons de Science Bits utilitzen una gran quantitat de continguts multimèdia interactius per desenvolupar un aprenentatge basat en la investigació i el descobriment, i centrat en el desenvolupament de les competències bàsiques.

Llengua anglesa

En Anglès prioritzem el desenvolupament de l’expressió oral i introduïm estructures gramaticals adequades a la realitat de la vida quotidiana.

Possibilitat de fer Batxillerat dual Americà que es comença a 2n, 3r i/o a 4t d’ESO: MÉS INFORMACIÓ

Altres llengües

El francès s’introdueix com a segona llengua estrangera.

La necessitat d’una bona consolidació d’hàbits individuals comporta la importància de la gestió d’una agenda amb feines a curt, a mig i a llarg termini.

Seguim un sistema d’avaluació amb diferents tipus de proves en consonància amb els continguts i activitats treballades, que posa l’accent en idees com la globalitat i la capacitat de síntesi.

Comunicació amb les famílies

Reunions generals a començament de curs.

Entrevistes personals amb les famílies i amb els alumnes (seguiment).
Informes d’avaluació: En acabar cada trimestre, lliurem un informe amb les notes i valoracions de totes les àrees curriculars i observacions generals del procés escolar i del desenvolupament personal. En acabar el curs s’entrega l’avaluació final i extraordinària (si cal).

Aplicació mòbil.

Correu electrònic.

Pàgina web.

Back to top