Batxillerat

És l’ensenyament secundari post obligatori que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys. La naturalesa d’aquests estudis es pot descriure amb 2 criteris principals:

Polivalència

És una formació de caràcter general que possibilita l’accés a la Universitat, a Cicles formatius de Grau Superior, a estudis no reglats i al món laboral.

Flexibilitat

Currículum diversificat que s’adapta millor als interessos de l’alumnat i que permet una millor atenció a la diversitat.

Horari

Dilluns, dimarts i dijous de 8:40 a 13:00h i de 15:00 a 17:00h
Dimecres i divendres de 8:00 a 14:30h

Acció tutorial

Una de les claus d’èxit de la nostra escola és l’acció tutorial, la qual és molt important en el transcurs del batxillerat. El tutor, sempre molt proper a l’alumne i als pares, és la garantia que la comunicació entre l’escola i la família serà constant, puntual i fluïda, i personal i directa quan calgui o per la xarxa, si és convenient.

A través de la tutoria grupal, el tutor coneix i orienta el grup. Amb les tutories individualitzades atén les necessitats específiques de cada alumne.
La cohesió del grup, l’ambient dins l’aula i la convivència són prioritats que també s’enfoquen des de les tutories, a les quals hi afegim el tractament de temes d’interès i que són centrals en la formació dels joves. Des de la participació, la sensibilització, l’animació i el lideratge en les qüestions que es proposen a les diferents comissions de l’escola (pastoral, escola verda, pla lector i d’altres), els nostres alumnes completen la seva formació acadèmica d’una manera integral.

L’orientació professional i acadèmica és un eix central dels plans d’acció tutorial programats als dos cursos de batxillerat. Aquests plans programen accions com ara l’assistència a jornades informatives proposades des de la universitat (pública i privada), la promoció de xerrades a l’escola a càrrec d’experts en el món de la formació professional, la participació a jornades-taller en l’àmbit universitari, l’organització d’una jornada orientativa amb ex-alumnes de la nostra escola, etc.

Batxillerat dual

El Diploma Dual és el programa oficial de convalidació internacional que permet als alumnes obtenir dues titulacions simultànies: el Batxillerat i l’American High School Diploma. Els plans d’Estudi dels dos països comparteixen un 80% de continguts. Els alumnes només hauran de cursar 6 matèries que no es convaliden del High School.(4 obligatòries i 2 optatives), de manera virtual, i en acabar el 2n de Batxillerat obtenen la doble titulació.

Més informació

Back to top