Batxillerat dual

Més informació al nostre site

El Programa de Batxillerat Dual és una oportunitat per als nostres alumnes d’obtenir de manera virtual el batxillerat americà, i així finalitzar els seus estudis amb una doble titulació. Va adreçat als alumnes que cursaran 2n, 3r, 4t d’ESO o 1r de BAT durant el curs 2021-22.

El programa consisteix en cursar, de manera simultània, el batxillerat espanyol de forma presencial i el dels ‘Estats Units de forma virtual. El programa es pot iniciar a tercer o quart d’ESO i es finalitza en aconseguir els sis crèdits exigits, que representen el 25% del currículum de High School americà. El 75% restant es convalida aprovant els crèdits del batxillerat espanyol.

Els objectius del programa de batxillerat Diploma Dual són:

  • Perfeccionar el nivell d’anglès: comunicació oral i escrita íntegra en anglès.
  • Millorar les competències digitals: entorn de treball virtual.
  • Fomentar l’autonomia i maduresa personal: organització i gestió del treball.

Els alumnes compten amb el suport d’un tutor a l’escola, així com d’un espai físic en el qual trobar-se setmanalment per tal de poder anar fent un seguiment.


Què és un Batxillerat Americà o diploma Dual?

Gràcies a la flexibilitat dels programes educatius digitals, el Col·legi Sant Gabriel De Torroella de Montgrí i Academica International Studies, amb seu a Miami, treballen conjuntament perquè un alumne pugui cursar estudis, simultàniament, a les dues institucions educatives mitjançant els avantatges que ofereix la connexió a Internet. Aquests cursos, que s’ajusten a les normatives oficials exigides per a la graduació als Estats Units d’Amèrica, ofereixen a l’alumne la possibilitat d’obtenir l’American High School Diploma o el Diploma de Batxillerat Dual Americà quan finalitzi el Batxillerat que està estudiant al nostre col·legi. La identitat del currículum americà que es cursa amb els estàndards de l’Estat de Florida i també els estàndards nacionals nord-americans, i el fet que els professors americans estiguin homologats per l’Estat i acreditats per Academica Corporation, atorguen a aquest diploma un valor idèntic al que
pogués obtenir un alumne assistint a classe. Als Estats Units d’Amèrica, l’educació és reglada per cada Estat i alhora també és vàlida a nivell nacional. Aquest diploma dual, per tant, té la mateixa validesa a l’Estat de Florida com arreu dels Estats Units d’Amèrica i dona accés a la universitat de qualsevol dels
estats nord-americans. També és reconegut per totes les universitats del món.


Què és Academica International Studies?

Academica, amb més de 90.000 alumnes, 4.000 professors i 150 escoles en més de deu estats com Florida, Texas, Utah, Geòrgia, Nevada, Califòrnia… i amb la seva seu a Miami (Florida), és la principal i més gran institució de gestió educativa de Charter Schools (escoles públiques de gestió 100% privada d’alt rendiment educatiu) dels Estats Units.

Les escoles d’Academica arriben fins a K16, la qual cosa significa que els seus alumnes es poden graduar del High School fins i tot amb els dos primers anys d’universitat cursats.

www.academica.org

Quins avantatges ofereix a l’estudiant?

El programa d’estudi d’Academica International Studies posa l’accent en l’aprenentatge de l’anglès. Així, totes les assignatures s’imparteixen en aquest idioma i les relacions amb els professors s’estableixen també en anglès. Això crea un ambient virtual d’immersió, una característica essencial de qualsevol
programa que vulgui arribar a aconseguir un alt nivell lingüístic. És innegable que l’anglès està reconegut a la major de països del món com la llengua internacional de comunicació i la seva influència és més gran que mai en el segle XXI.

El fet de poder cursar matèries i assignatures a les quals normalment l’alumne/a no tindria accés, suposa també per a ell/a un gran enriquiment acadèmic. Poder incloure aquest títol en el seu Currículum Vitae indicaria que aquest/a estudiant ha demostrat que posseeix els coneixements, l’habilitat i la disciplina suficients per obtenir dos diplomes: un de anglès i un altre de com utilitzar les tecnologies més avançades d’aprenentatge digital. A més, esperem poder oferir-los, a curt termini, l’accés a assignatures de dual college enrollment, és a dir, assignatures del nivell acadèmic requerit per atorgar crèdits, tant de High School com universitaris. A partir d’aquest moment, seria possible graduar no només amb un diploma de “High School” sinó també amb un títol “Associate” (dos anys) universitari, i, eventualment, un “Bachelors” (4 anys).

Finalment, un estudiant de Batxillerat, que pensi assistir a una universitat nord-americana, tindrà un gran avantatge quan presenti la sol·licitud, per sobre d’algú que no hagi demostrat aquest domini de l’anglès. A més, el fet de posseir un diploma nord-americà, evita l’haver de superar exàmens com el
TOEFL, que garanteix a una universitat que el candidat posseeix el nivell requerit d’anglès.

Com treballa el programa?

El programa s’inicia, normalment, a tercer de l’ESO, tot i que està permès començar a l’últim any de l’ESO i / o primer de Batxillerat. S’analitza el conjunt d’assignatures cursades i superades en la seva totalitat, en el Col·legi, i el pla d’estudis per al Batxillerat de tot estudiant que es matriculi per primera vegada a Academica International Studies.

Basant-se en el fet que no cal, per principis pedagògics, repetir en anglès el que ja s’ha estudiat en català o castellà, (amb l’excepció de l’idioma mateix) es pot convalidar fins a un 75% dels 24 crèdits, que es requereixen per obtenir un diploma de High School a la Florida. És a dir, Academica International Studies només exigeix sis crèdits durant tot el recorregut: quatre assignatures obligatòries i dues optatives. Sent la nostra finalitat l’enriquiment personal i acadèmic de l’alumne, no s’estableix un límit a l’elecció d’optatives.

Quin grau d’esforç suposa per part de l’alumne?

L’esforç és variable depenent del curs escolar en què es comenci (2n, 3r, 4t d’ESO o 1r de Batxillerat) i del nivell d’anglès inicial de l’alumne. Per terme mig estaríem parlant d’una dedicació de 5 hores setmanals.
L’opció més estesa és considerar el programa com una activitat extraescolar, que els alumnes desenvolupen al migdia o a la tarda, com qualsevol altra activitat extraescolar.

Back to top