Educació infantil

Etapa preobligatòria que s’imparteix als infants de 3 a 6 anys (segon cicle o primer ensenyament).

S’organitza d’acord amb els principis d’educació comuna, inclusiva i coeducadora. Fa una atenció especial a la diversitat dels infants, a la detecció precoç de les necessitats educatives específiques, a la intervenció en les dificultats de desenvolupament tan bon punt es detecten i a la cooperació estreta entre el centre i les famílies.

La finalitat de l’educació infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i un entorn de confiança on se sentin acollits per créixer i aprendre.

Organització

Tenim tres cursos amb doble línia: P-3, P-4 i P-5.

Horari

De dilluns a divendres de 9 a 17h.
Servei d’acollida de 8 a 9h i de 17 a 18.00h.

Activitat docent

Ludilletres

Comencem a treballar la lectoescriptura amb el programa Ludilletres que potencia i estimula totes les Intel·ligències Múltiples i les Capacitats bàsiques. A través del joc fa que de forma natural els alumnes d’Infantil descobreixin totes les habilitats necessàries per expressar-se oralment, comprendre, saber-se comunicar i aprendre en grup

EMAT

Amb el programa EMAT treballem des d’edats molt primerenques tots els conceptes matemàtics, ja que entenem que hem d’aprofitar la capacitat d’aprenentatge i l’adaptabilitat del cervell dels alumnes en els seus primers anys de vida. És una proposta de treball estructurada, atractiva, motivadora i estimulant per despertar en els alumnes la curiositat i l’interès per les matemàtiques.

Llengua anglesa

Iniciem l’aprenentatge de la llengua anglesa a partir de 3 anys amb el mètode Artigal que està basat en contes senzills i significatius per als alumnes on ells hi participen de forma activa. Cada dia es treballa durant 30 min la llengua anglesa amb el Mètode Artigal.

Ambients d’Aprenentatge

Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, de relació i comunicació on, a partir de diferents propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se… i interactuar amb els altres.

Treball de la interioritat. Programa Mindkinder

El programa MINDKINDER és un programa de meditació i de treball de la  intel·ligència emocional. El programa neix al col·legi San Gabriel de Madrid i està avalat per un estudi científic que es va realitzar al col·legi en col·laboració amb la Universidad de Castilla la Mancha (UCLM) dirigit pel doctor en psicologia de Javier Cejudo Prado.
Consideren la meditació no com el nostre objectiu final, és el un camí; no és només una tècnica, és una forma de vida, una metodologia per treballar la interioritat.

Comunicació amb les famílies

Tracte proper i contacte diari a l’entrada i la sortida.

Reunions generals a començament de curs. Reunió final a P5.

Informes d’avaluació: Al llarg del curs, lliurem dos informes personalitzats a les famílies on expliquem el grau d’adquisició dels continguts i d’assoliment dels objectius en les diferents àrees i amb informació de cada alumne/a en l’àmbit escolar.

Entrevistes personals amb les famílies. El contacte entre la família i tutoria ha de ser habitual i sempre que es requereixi. Amb aquest objectiu, establim tantes entrevistes com calguin al llarg del curs. Un altre element que afavoreix aquesta relació és la plataforma digital Alexia.

Back to top